41. týden (11.6. - 15.6.2018)

10.06.2018 19:36

           

 

ČJ str. 156 - 157

Slovní druhy, větný celek, věta jednoduchá a souvětí 

  • Procvičujeme a opakujeme toto učivo:
  • Souhlásky na konci slova p/b, t/d, ť/ď, v/f, z/s, ž/š, h/ch
  • Kde píšeme písmeno ě
  • Souhlásky pravopisně tvrdé, měkké, obojetné 
  • psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky,  slabikotvorné r, l, m
  • Věta, druhy vět 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob, zvířat, měst, obcí, hor a řek
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka  s. 35 - 37

Pracovní sešit - 2. díl, s. 22

Čítanka s. 63

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka 

 

 

             

M  7. díl, str. 29, 32

- Násobení a dělení dvěma, třemi,  čtyřmi, pěti, šesti, sedmi, osmi, násobení 9

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (např. 64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, o kolik více/méně

G - Vzájemná poloha dvou přímek, přímky rovnoběžné, jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV   - Domácí ptáci - s. 54, 55

              

             

AJ - Playtime

     - učebnice str. 61, 62

     - pracovní sešit s. 54, 55

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74, 75

    I am wearing a skirt. Are you wearing a dress?

I am upstairs/downstairs/on the left/on the right

Where is my...?

Is it a ...? i don´t know. It´s a television

- I´ve got brown (black, blond, red) hair  

From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

 

—————

Zpět