36. týden (7. - 11. 5. 2018)

04.05.2018 21:45

           

 

ČJ str. 135 - 137

Souhlásky na konci slova: v/f

  • Procvičujeme toto učivo:
  • Souhlásky na konci slova p/b, t/d, ť/ď
  • Kde píšeme písmeno ě
  • Souhlásky pravopisně tvrdé, měkké, obojetné 
  • psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky,  slabikotvorné r, l, m
  • Věta, druhy vět 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob, zvířat, měst, obcí, hor a řek
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka  s. 26

Pracovní sešit - 2. díl, s. 7, 8

Čítanka s. 38 - 40

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka 

 

 

             

M  7. díl, str. 16

- Násobení a dělení dvěma, třemi,  čtyřmi, pěti, šesti, násobení sedmi

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (např. 64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, 

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV   - Stromy na jaře - s. 47

              

             

AJ - učebnice str. 52

     - pracovní sešit s. 44

Clothes

I am upstairs/downstairs/on the left/on the right

Where is my...?

Is it a ...? i don´t know. It´s a television

- I´ve got brown (black, blond, red) hair  

From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

—————

Zpět