12. týden (19. - 23. 11. 2018) LICHÝ TÝDEN

18.11.2018 17:53

           

 

ČJ str. 60 - 66

OPAKOVÁNÍ UČIVA 2. ROČNÍKU

Procvičujeme a opakujeme toto učivo:

 • slovní druhy
 • synonyma, antonyma, slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, slova mnohoznačná, citově zabarvená
 • věta, slovo, slabika
 • hláska a písmeno
 • souhlásky a samohlásky
 • souhlásky pravopisně tvrdé a měkké
 • psaní slov s u, ú, ů
 • řazení slov podle abecedy
 • vlastní jména osob, zvířat, měst...
 • písmeno ě
 • párové souhlásky
 • druhy vět
 • větný celek - věta jednoduchá a souvětí
 • slova příbuzná, jiné tvary slova, kořen slova

Pracovní sešit - 2. díl z 2. ročníku s. 28, 29 - slovní druhy

Písanka s. 17

Čítanka s. 34 - 35

 

             

M  1. díl, str. 35 - 38

Pracovní sešit s. 33

- Procvičování sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, slovní úlohy, opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, číselná osa

Geometrie 

- opakování - přímka, úsečka, polopřímka 

- poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, přímky kolmé

 

 

 

              

             

AJ     

- učebnice str. 24, 25

- pracovní sešit - s. 24, 25

Animals                               

Colours

Numbers

Classroom things

Co jsme se učili v loňském roce:     

    I am wearing a skirt. Are you wearing a dress?

I am upstairs/downstairs/on the left/on the right

Where is my...?

Is it a ...? i don´t know. It´s a television

- I´ve got brown (black, blond, red) hair  

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

 

—————

Zpět